Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๕๐ รายการ โรงเรียน มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์(12-06-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๕๐ รายการ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๑๘ ๘๐๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคา
เอกสารแนบท้าย