Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๙๓ รายการ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์(02-06-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๙๓ รายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๑๘ ๘๐๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคา
เอกสารแนบท้าย