Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนจำนวน 75 รายการ ระดับชั้นอนุบาล - ประภมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์(18-05-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๗๕ รายการ ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๑๔ ๐๓๔๔ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคา
เอกสารแนบท้าย