Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักงานเขตสวนหลวง(05-05-60)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง

มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักงานเขตสวนหลวง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
ณ ฝ่ายรักษาความสะอาด ชั้น ๔ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น ๔ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร. ๐ ๒๓๒๒ ๔๖๗๑ ในวันและเวลาราชการ
ประการสอบราคา
เอกสารสอบราคา
เอกสารแนบท้าย 1
เอกสารแนบท้าย 2