Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(28-12-59)
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง
มีความประสงค์จะประมูลรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบ ภายในวันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐

กำหนดเสนอราคาในวันที่    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๕ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง 
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ
เอกสาร
ราคากลาง