Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน (21-12-59)
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ 

งบประมาณ ๒,๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยได้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบเกี่ยวกับขอบเขตของงานจ้าง ตามช่องทางดังนี้

๑. สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง เลขที่ ๒๙๙๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๒. ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS):
    ส่งถึง ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง
           ๒๙๙๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๓. โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒
๔. เว็บไซต์สำนักงานเขตสวนหลวง (ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) "จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน​"
    (กดที่ชื่อโครงการเพื่อเสนอข้อวิจารณ์)

หมายเหตุ: จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕ ) สำนักงานเขตสวนหลวง
สอบถามโทร. ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ--------------------------------------------------------------------------------


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
 
      •   ร่างขอบเขตงาน
      •   เอกสารประมูล
      •   ประกาศ