Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(09-12-59)
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง
มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน ๘ โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบ ภายในวันที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙

กำหนดเสนอราคาในวันที่    ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง 
ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ
เอกสาร
เอกสารแนบ