Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สำนักงานเขตสวนหลวง) (29-11-59)
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ 

งบประมาณ ๔,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)


(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยได้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสวนหลวง) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบเกี่ยวกับขอบเขตของงานจ้าง ตามช่องทางดังนี้

๑. สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง เลขที่ ๒๙๙๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๒. ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS):
    ส่งถึง ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง
           ๒๙๙๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๓. โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒
๔. เว็บไซต์สำนักงานเขตสวนหลวง (ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) "จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสวนหลวง)"
    (กดที่ชื่อโครงการเพื่อเสนอข้อวิจารณ์)

หมายเหตุ: จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง
สอบถามโทร. ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ--------------------------------------------------------------------------------


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)