Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(24-11-59)
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง
มีความประสงค์จะประมูลรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบ ภายในวันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙

กำหนดเสนอราคาในวันที่    ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง 
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร ๐๒ ๓๒๒ ๔๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ
เอกสาร