Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ประมูลจ้างงานโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(03-11-59)
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง
มีความประสงค์จะประมูลจ้างงานโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

งานก่อสร้าง ประเภทงาน อาคาร ชั้น ๑-๔
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายโยธา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสวนหลวง
ตั้งแต่วันที่  ๓ พฤศจิกายน - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นอันหมดเขต
สอบถามโทร ๐๒ ๓๒๑ ๘๖๙๔ และ ๐๒๓๒๒ ๔๖๖๙ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
ประกาศ
เปิดเผยราคากลาง