Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฎิบัติราชการ 2558 สำนักงานเขตสวนหลวง

                แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตสวนหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ๒๐ กลยุทธ์หลัก มีตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหาร จำนวน ๔๑ ตัวชี้วัด รวม ๗๕ โครงการ/กิจกรรม ตามไฟล์แนบ