Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ศูนย์ราชการใสสะอาด สำนักงานเขตสวนหลวง


 
หนังสือ เอกสารแนบ
  1. แต่งตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการราชการใสสะอาด สำนักงานเขตสวนหลวง
  2. มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
  3. การให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ที่แจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริต
  4. มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข้อมูลการทุจริต
  5. มาตรฐานการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตสวนหลวง