Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมี ๘ โรงเรียน

          ๑. โรงเรียนวัดปากบ่อ                         โทร ๐ ๒๓๒๑ ๒๖๘๔

          ๒. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์                 โทร ๐ ๒๓๑๔ ๐๓๔๔

          ๓. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โทร ๐ ๒๓๑๘ ๘๐๒๘

          ๔. โรงเรียนสุเหร่าใหม่                        โทร ๐ ๒๓๒๑ ๒๕๕๙

          ๕. โรงเรียนวัดใต้                              โทร ๐ ๒๓๓๑ ๑๐๗๑

          ๖. โรงเรียนคลองกลันตัน                     โทร ๐ ๒๓๒๑ ๓๖๘๖

          ๗. โรงเรียนหัวหมาก                          โทร ๐ ๒๓๒๑ ๓๖๙๐

          ๘. โรงเรียนวัดทองใน                         โทร ๐ ๒๓๑๑ ๑๖๒๙

 

สถานศึกษาที่สำคัญในพื้นที่

          ๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ

          ๒. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ

 

ห้องสมุดประชาชนเขตสวนหลวง

          ห้องสมุดประชาชนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง ๒

 

บ้านหนังสือ

          ๑. บ้านหนังสือธรรมานุรักษ์

          ๒. บ้านหนังสือวัดปากบ่อ

          ๓. บ้านหนังสือคลองจวน

          ๔. บ้านหนังสืออัลกุ๊บรอ

          ๕. บ้านหนังสือเกษมสันต์