Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนประชากร

จำนวนประชากร

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง

 

จำนวนประชากร

ชาย

56,308

คน

หญิง

66,525

คน

รวม

122,833

คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชาย

42,965

คน

หญิง

53,775

คน

รวม

96,740

คน

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

     136

หน่วย

จำนวนบ้าน

 74,682

หลังคาเรือน

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑