Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สัญลักษณ์และสีประจำเขตสวนหลวง


ช่อชัยพฤกษ์      : ความเจริญรุ่งเรือง
ต้นไทร            : ความร่มรื่น มีรากฐานมั่นคง
สายน้ำ             : คลองจำนวนมากในเขตสวนหลวง สิ่งแวดล้อมที่ดี
วัดและมัสยิด     : ความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาต่างๆ
ทุ่งเขียวขจี        : ความอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม


สีประจำ
ความหมาย
สีขาว              : ความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา
สีเขียว            : ความร่มรื่น เขียวชอุ่มสมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี