Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พันธกิจ

 
  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ภูมิทัศรื่นรมย์เป็นระเบียบเรียบร้อย
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้
  • พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนค้นหาวัฒนธรรและเอกลักษณ์ของตน และเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ
  • พัฒนาคุณภาพสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล