Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เป้าประสงค์

 
  • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สวยงาน และใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้
  • เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนค้นหาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของตนและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีมีโอกาสศึกษาได้ทุกระดับ
  • เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่