Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

นางกานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟู

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

นางสาววชิรา สร้อยนาค

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมถ์

นางเจริญรัตน์ กรณีย์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหัวหมาก

นางสาวสุดารัตน์ รัศมี

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคลองกลันตัน
​(มีสุวรรณอนุสรณ์)

นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

นายธีระยุทธ สมบูรณ์สุข

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดทองใน

นางสาวสมจิต นิลอุบล

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปากบ่อ

นายอุดม คชพงษ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสุเหร่าใหม่