Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปรายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายงานสรุปจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558
คลิกดูที่นี่

รายงานสรุปจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561
คลิกดูที่นี่