Main Menu
BANGKOK PORTAL


สรุปรายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายงานสรุปจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558
คลิกดูที่นี่