Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2558 (ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคม