Main Menu
BANGKOK PORTAL


สรุปรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2558 (ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคม