Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลสถิติศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)
คลิกดูที่นี่

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร
เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบ่งผลการประเมินเป็น 4 ระดับ คือผ่านระดับดีมาก ผ่านระดับดี ผ่านระดับพื้นฐาน และไม่ผ่าน
(เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มี 7 ด้าน 35 ตัวชี้วัด) คือ
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ข้อ 1-7)              2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ข้อ 8-12)
3. ด้านอาหารสะอาดปลอดภัย (ข้อ 13-17)      4. ด้านสถานที่ีสะอาดปลอดภัย (ข้อ 18-23)
5. ด้านบุคลากร (ข้อ 24-27)                         6. ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต (ข้อ 28-32)
7. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 33-35)

ปี 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด 313 ศูนย์ มีศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 99.04 และผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.10 จำแนกเป็น
- ระดับดีมาก จำนวน 107 ศูนย์ (ร้อยละ 34.18)
- ระดับดี จำนวน 150 ศูนย์ (ร้อยละ 47.92)
- ระดับพื้นฐาน จำนวน 53 ศูนย์ (ร้อยละ 16.93)
- ไม่ผ่าน จำนวน 3 ศูนย์ (ร้อยละ 0.95)
ปี 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด 313 ศูนย์ มีศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 99.04 และผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.49 จำแนกเป็น
- ระดับดีมาก จำนวน 121 ศูนย์ (ร้อยละ 38.65)
- ระดับดี จำนวน 156 ศูนย์ (ร้อยละ 49.84)
- ระดับพื้นฐาน จำนวน 33 ศูนย์ (ร้อยละ 10.54)
- ไม่ผ่าน จำนวน 3 ศูนย์ (ร้อยละ 0.95)
ปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด 312 ศูนย์ มีศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.89 จำแนกเป็น
- ระดับดีมาก จำนวน 114 ศูนย์ (ร้อยละ 36.53)
- ระดับดี จำนวน 154 ศูนย์ (ร้อยละ 49.35)
- ระดับพื้นฐาน จำนวน 44 ศูนย์ (ร้อยละ 14.10)แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร