Main Menu
BANGKOK PORTAL


จำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ 2558  
        หน่วย : คน  
ลำดับ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สมัครเรียน เรียนจบ เขต  
1 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี            10,443               6,759  ปทุมวัน  
2 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส            13,892               8,633  บางคอแหลม  
3 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล              9,460               4,990  พระโขนง  
4 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด              6,133               3,793  บางพลัด  
5 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี              9,152               5,286  มีนบุรี  
6 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ชุมชนวังโสม              3,144               1,739  บางกะปิ  
7 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร              4,825               2,284  จตุจักร  
8 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส              4,101               2,258  บางกอกน้อย  
9 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สะพานสูง              4,580               2,069  สะพานสูง  
10 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว              1,311                  529  ลาดพร้าว  
รวม            67,041             38,340    
แหล่งข้อมูล: กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
หมายเหตุ: หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่        
                  - หลักสูตร 80 ชั่วโมง คือ ศิลปะประดิษฐ์ , ศิลปะประยุกต์ , อาหารและโภชนาการ , ซ่อมคอมพิวเตอร์ และนวดแผนไทย
                  - หลักสูตร 160 ชั่วโมง คือ ตัดผมชาย , เสริมสวย และตัดเย็บเสื้อผ้า      
                  วันเวลาที่เปิดสอน ได้แก่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.