Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลสถิตินักศึกษาที่สมัครเรียน, สำเร็จการศึกษาและได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร