Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลสถิตินักศึกษาที่สมัครเรียน, สำเร็จการศึกษาและได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสถิตินักศึกษาสมัครเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560
คลิกดูที่นี่
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร