Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ที่มาของโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน กรุงเทพมหานคร

ที่มาของโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
                ภายใต้ยุทธศาสตร์ “พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม” กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปํญหาหนี้สิน เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของ
เงินออม ซึ่งปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินเปิดให้บริการแล้ว 50 แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรสถาบันทางการเงิน จำนวน 4 แห่ง ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการในการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย
                ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จะมีเจ้าหน้าที่“นักบริหารเงินออม” ทำหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน แนะนำการทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การส่งเสริมวินัยการออม และช่องทางเพิ่มคุณค่าของเงินออม อีกทั้งได้จัดมุมหนังสือเผยแพร่ความรู้เรื่องการออมไว้ให้บริการด้วย
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ขอรับคำปรึกษา แนะนำวิธีการบริหารเงินออม ได้ที่
กองการพัฒนาชุมชน  สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2247 9454-5
หรือติดต่อ
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ณ สำนักงานเขต
ในวันเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 น.-16.30 น.