Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 และเสนอชื่อผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่