Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ
              เว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ (yingthai.dwf.go.th) มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่ายหญิงไทย ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยง รวบรวมจัดเก็บความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศและประชาชนทั่วไป