Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปจำนวนคนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์ในด้านเบี้ยความพิการ

แยกตามพื้นที่เขต ปีงบประมาณ 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000103/data%20information/pikarn_Feb58.pdf
เดือนมีนาคม 2558
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000103/data%20information/pikarn_Mar58.pdf