Main Menu
BANGKOK PORTAL


ทำเนียบผู้บริหาร

 นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
 

- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
 นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การสงเคราะห์

และสวัสดิภาพสังคม


นางสาวพัทธนันท์ โภควรไพบูลย์
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผนงาน


นายสุรพล พกุลานนท์
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมอาชีพ


นางสาวปิยธิดา นิยม 
ผู้อำนวยการ
กองการพัฒนาชุมชน


นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์
เลขานุการ
สำนักพัฒนาสังคม