Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ทำเนียบผู้บริหาร

 นายเฉลิมพล โชตินุชิต
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
 

นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
 นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การสงเคราะห์

และสวัสดิภาพสังคม


นางสาวสมศรี เรวดีเรขา
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผนงาน


นายสุรพล พกุลานนท์
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมอาชีพ


นางสาวปิยธิดา นิยม 
ผู้อำนวยการ
กองการพัฒนาชุมชน


นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์
เลขานุการ
สำนักพัฒนาสังคม