Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ทำเนียบผู้บริหาร

 นายเฉลิมพล โชตินุชิต
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
 

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

นางสาววรรณดี สนชัย
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
 


นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สวัสดิการสังคม


นางสาวสมศรี เรวดีเรขา
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผนงาน


นายสุพรพล หนูครองสิน
ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ


นางสาวปิยธิดา นิยม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การพัฒนาชุมชน


นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์
เลขานุการ
สำนักพัฒนาสังคม