Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติด้านสวัสดิการสังคม

สถิติเด็ก
คลิกดูที่นี่
 
สถิติผู้สูงอายุ
คลิกดูที่นี่

ผู้พิการ
คลิกดูที่นี่

ผู้ด้อยโอกาส
คลิกดูที่นี่

สรุปรายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายงานสรุปจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558
คลิกดูที่นี่