Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด 17 เมษายน 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด 28 มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของสำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562