Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร
ปรับปรุงล่าสุด 21 มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักพัฒนาสังคม
คลิกอ่านเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกอ่านเอกสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562