Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อำนาจหน้าที่

     สำนักพัฒนาสังคมมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต ส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม โดยหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ มีดังนี้