Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "67 พรรษา พระบารมีจรัสฟ้าเหล่าประชาร่มเย็น" ณ ห้องประชุม 2 อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมจารึกนามบนผืนผ้าถวายพระพร โดยมีผู้บริหารเขตบางเขน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายกสมาคมเมโลเดียน และคณะกรรมการจัดงานฯให้การต้อนรับ