Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากคณะวิทยากรมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรม ที เค พาเลส เขตหลักสี่