Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการดำเนินงานพิเคราะห์เหตุการตายในภาพรวมเชิงระบบด้วยการพัฒนาระบบการพิเคราะห์เหตุการตายสำหรับพื้นที่ รวมถึงกำหนดวิธีการทำงานและหลักสูตรเพื่อนำระบบหลักสูตรที่ได้ไปเผยแพร่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
1.ผู้แทนจากฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต
2. นักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
3. ผู้แทนจากศูนย์สร้างสุขทุกวัย สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
4. นักสังคมสงเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
6. ผู้แทนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องราชเทวีโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ