Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต
วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร( ดินแดง 1) ชั้น6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เข้าร่วมการประชุมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักพัฒนาสังคมและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต