Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางสาววรรณดี สนชัยเป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการภายในสำนักพัฒนาสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม
วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้  นางสาววรรณดี  สนชัย  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม  เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม  พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการภายในสำนักพัฒนาสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ  โดยมีผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ  นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ  นางสาวเยาวะสกุล  ทองธัญวีรัตน์ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางสาวสุทธิรัตน์ สุทธิวงษ์ ให้การต้อนรับ