Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางสาววรรณดี สนชัย และนางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
(10 ก.ย. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นจากสำนักพัฒนาสังคม ที่เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในพิธีดังกล่าวมีรายชื่อ ดังนี้
 
⭐️ นางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ
 
⭐️ นายดนัย บุญคำ  พนักขับรถยนต์ ส 2 สำนักงานเลขานุการ
 
ในการนี้ นางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และนางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมในพิธีฯ ที่จัดขึ้น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)