Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางสาววรรณดี สนชัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 6 กันยายน 2563 นางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา ชมรมฯ ประเภทดีเด่น และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนมั่นคง 133 ชมรมฯ ประเภทรักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ซึ่งทั้ง 2 ชมรมอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน รวมทั้งลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2 ชมรมฯ ประเภทดีเด่น เป็นชมรมสุดท้ายของการลงตรวจพื้นที่ในปี 2563 นี้