Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางปิยะธิดา อุทโยภาศ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และรับฟัง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม
วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นางปิยะธิดา อุทโยภาศ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนักพัฒนาสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม ณ ห้องภาสะพงษ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพญาไท โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท นายขวัญเมือง บุญประสงค์
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางสาวสุนีย์ โชคธนะชัยสกุล ให้การต้อนรับ