Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักงานการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายเฉลิมพล  โชตินุชิต 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปวีณ  ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) ให้การต้อนรับ