Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมถวายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์

กรุงเทพมหานครห่วงใยในสุขภาพของพระสงฆ์ และสามเณร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) มีการแพร่กระจายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ที่ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย หรือบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยนั้นอยู่ในภาวะขาดแคลน และหาซื้อได้ยาก กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชิ้น และจัดทำแอลกอฮอล์เจล จำนวน 270 ขวด ถวายแด่พระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสังเวชวิศยาราม วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยจะถวายหน้ากากอนามัยวัดละ 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลวัดละ 30 ขวด สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปประกอบศาสนกิจ รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดด้วย

ซึ่งในวันนี้ (27 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น พร้อมด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 120 ขวด แด่พระสงฆ์ โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม สำหรับวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้ถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแด่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และพระเทพสุตเมธี เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร และในวันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 มี.ค. 63 จะดำเนินการถวายให้ครบทั้ง 9 วัดข้างต้น

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในทุกพื้นที่ รวมถึงศาสนสถานต่าง ๆ ซึ่งได้กำชับสำนักงานเขตในการประสานกับศาสนสถานเพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาด โดยสำนักงานเขตจะจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการให้ และในส่วนของสุขภาพพระสงฆ์นั้น กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและแอลกอฮอล์เจลเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจัดทำโดยคณะครูและวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการสอนทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตต่าง ๆ โดยมีผ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ใช้ เมื่อจัดทำแล้วเสร็จสามารถนำหน้ากากอนามัยกลับไปใช้ในครัวเรือนได้ สำหรับหน้ากากอนามัยที่กรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง สำนักงานเขตร่วมกับชุมชนทั้ง 50 เขต หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬา ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ สามารถผลิตได้ขณะนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 140,241 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 63) ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป