Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบหมายให้ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม)จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเกษตรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน นักบริหารชุมชน รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบหมายให้ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม)จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเกษตรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน นักบริหารชุมชน รุ่นที่ 5 ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้ขอความร่วมมือสำนักพัฒนาสังคม ในการให้ความรู้ด้านการเกษตรและสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัวปลูกบนดาดฟ้าในชุมชนอาคารสูง ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 มีคณะดูงานจำนวน 50 คน