Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบหมายให้ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบหมายให้ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายพฤกษศาสตร์น้อย จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 กุหลาบหอมจากใบเตย และฐานที่ 2 การปักชำมะนาวแบบควบเเน่น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 รวม ทั้งสิ้น 193 คน ณ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง  พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมด้านการเกษตร การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เขตสะพานสูง 1 ใน 4 แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของกรุงเทพมหานคร