Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบหมายนางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมมอบหมายนางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานโภชนาการ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยมาบรรยายในหัวข้อ “กินอย่างไรให้อ่อนวัย ห่างไกลโรค” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของสำนักพัฒนาสังคมดูแลสุขภาพของตนให้มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือมีแนวโน้มพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้น