Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต มอบหมายให้ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต มอบหมายให้ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำบัญชีเงินออมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุหลาบวิทยา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน โดยได้รับการสนับสนุนคู่มือนักออม บันทึกนักออม และกระปุกออมสิน จากสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม