Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.30 น. สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร