Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ

สรุปองค์ความรู้ โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
ครั้งที่ 1 ด้านสวัสดิการสังคม หัวข้อ "การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน"
คลิกดูที่นี่  
powerpoint งานคนพิการ (ประชุมKM)
คลิกดูที่นี่
powerpoint งานผู้สูงอายุ (ประชุมKM)
คลิกดูที่นี่   
คลิปแรก แนวคิดนโยบายการจัดการความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ โดย นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมภาพบรรยากาศ KM ครั้งแรก

คลิกดูที่นี่
คลิปที่สอง หัวข้อสวัสดิการผู้สูงอายุ วิทยากร โดย นางสาวภาสุรี เอี่ยมทิม หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม            
คลิกดูที่นี่   
ครั้งที่ 2 ด้านการเงินการคลัง หัวข้อ "เงินยืมใช้ประเภทต่างๆและการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) "
คลิกดูที่นี่
เอกสารเงินยืมใช้ประเภทต่างๆ
คลิกดูที่นี่
สรุปการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

คลิกดูที่นี่
คลิปหัวข้อเงินยืมใช้ประเภทต่างๆ วิทยากร โดย นางสาวพรทิพย์ เชื้อสุข หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ 
คลิกดูที่นี่