Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลองค์กรสวัสดิการชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์

รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน


รายชื่อมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
รายชื่อองค์กรภาคประชาชนที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 83 องค์กร
คลิกดูที่นี่

รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และกำหนดการยื่นคำขอรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชน
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 282 องค์กร
คลิกดูที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 17 มกราคม 2562