Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

กองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
1. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
1.1 เพื่อให้การสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยจากความรุนแรง
1.2 เพื่อให้การสงเคราะห์ ป้องกัน ส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี รวมทั้งครอบครัวที่มีผลกระทบมาจากความรุนแรง
1.3 เพื่อให้ผู้ประสบปัญหามีทางเลือกในการป้องกันปัญหาความรุนแรงและการช่วยเหลือที่หลากหลายขึ้น

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องเป็นองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุน หรือศึกษารวบรวมและจัดการข้อมูลเพื่อการดำเนินงานของกองทุน

3. ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
    3.1 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
    3.2 เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว
    3.3 กรณีเป็นบุคคล ครอบครัว ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ทำรายการขอรับการสนับสนุนผ่านองค์กรตาม ข้อ 1
    3.4 ระยะการดำเนินการของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการละ ไม่เกิน ๒ ปี

4. กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย
    4.1 โครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท
    4.2 โครงการขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท ถึง 500,000.-บาท
    4.3 โครงการขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ถึง 1,000,000.-บาท
    4.4 โครงการหรือรายการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน 1,000,000.-บาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 

5. วิธีการยื่นโครงการขอรับการสนับสนุน สามารถติดต่อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯได้ที่สำนักพัฒนาสังคม โดยใช้แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรง(แบบกองทุนฯ 01) พร้อมแนบเอกสารการจดทะเบียนองค์กรและข้อบังคับองค์กร หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม http://www.bangkok.go.th/social หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 5169 โดยมีระยะเวลาการเปิดรับโครงการ ปีละ 3 ครั้ง ดังนี้
    -  ครั้งที่ 1 เปิดรับโครงการ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม
    -  ครั้งที่ 2 เปิดรับโครงการ 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์
    -  ครั้งที่ 3 เปิดรับโครงการ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน


เอกสารเพิ่มเติม 
ระเบียบกรุงเทพมหานครและหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินการสนับสนุน และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินของกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
คลิกดูที่นี่
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
คลิกดูที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 24 ธันวาคม 2562